Bài viết

Chủ nhà khinh hoàng khi thấy thợ nhét bóng nhựa rỗng vào sàn bê tông

Thuê một công ty xây dựng nhà rất uy tín, nhưng chủ…