Bài viết

kinh hoàng khi thấy thợ nhét bóng nhựa vào sàn bê tông

Chủ nhà khinh hoàng khi thấy thợ nhét bóng nhựa rỗng vào sàn bê tông

Thuê xây dựng nhà, nhưng chủ đầu tư kinh hoàng khi thấy thợ nhét nhiều bóng nhựa rỗng vào sàn trước khi đổ bê tông. Đây chắc chắn là hành động ăn bớt