Bài viết

Thép cuộn thành phẩm

Sắt và thép trong xây dựng

Sắt và thép là vật liệu quan trong trong xây dựng hiện đại. Sắt đã được sử dụng rộng rãi trong đời sống khoảng 6000 năm nay.